המודל הצ'יליאני (או: המודל החכ"מ)

לוגו פורום החוסכים לפנסיה בישראל
ראשי
מי אנחנו
למה פנסיה?
מושגים בפנסיה וגמל
דמי הניהול
ניהול השקעות
אובייקטיביות בייעוץ
אגח קונצרניות, ועדת חודק, תספורות
המודל הצ'יליאני
ניהול אישי IRA
קישורים
להצטרפות
לתרומה פורום החוסכים לפנסיה


מהו המודל הצ'יליאני?

המודל הצ'יליאני, או: מודל חכ"מ (חסכון כספי מותאם), כפי שהוא מכונה במשרד האוצר, הוא מודל המציג כללים לקביעת רמת הסיכון בתיק ההשקעות, בהתאם לגיל החוסך או למועד היציאה שלו לפנסיה. ההנחה היא שככל שהחוסך קרוב יותר לגיל שבו יצטרך את הכסף, כך הוא יותר "שונא סיכון", ואיננו יכול לקחת על עצמו סיכונים של ירידת שווי ההשקעה, גם אם בכך הוא מוותר על הזדמנויות לתשואה גבוהה יותר.
יש לציין כי בספרות הבין-לאומית, המושג "Chilean model" משמש במשמעות רחבה יותר הכוללת את הרפורמות שנעשו במערכת הפנסיה בצ'ילה בשנות ה-80, וממעבר ממערכת פנסיה ציבורית לפרטית.

מדוע הוחלט לייבא מודל מצ'ילה?

במשבר הכלכלי משנת 2008, התברר שהשווי המשוערך של החסכונות הפנסיוניים נפגע עקב השקעה במניות, באג"ח קונצרניות לא מוגנות בבטחונות ובהשקעות נוספות בסיכון גבוה. עליות ומורדות הן דבר מוכר בשוק ההון, אולם אנשים שנמצאים בפנסיה או קרובים לגיל היציאה לפנסיה אינם יכולים להרשות לעצמם ירידה בשווי הפנסיה שלהם של 20-30%. לעומת זאת, אנשים שיש להם זמן רב יותר עד הפנסיה, ברוב המקרים יכולים לשאת עליות ומורדות במהלך התקופה, בהנחה שיש סיכוי גבוה יותר לתשואה טובה לאורך זמן, וההפסדים יתוקנו בהמשך. בכל מקרה, מעבר בין המסלולים צריך להתבצע בהדרגה, ולא כדאי להיפטר בבת אחת מהרבה נכסים כגון מניות, במיוחד בתקופת שפל. השיטה הנהוגה בצ'ילה נתנה מענה יפה לנושא.

אילו נכסים נחשבים בסיכון?

אג"ח מיועדות שיש בידי קרנות הפנסיה, אג"ח ממשלתיות סחירות, וגם אג"ח קונצרניות שמגובים בבטחונות מוצקים שאין עליהן שעבודים בעדיפות גבוהה יותר, שכפופות להתניות פיננסיות קשיחות, או אג"ח של מוסדות פיננסיים (בנקים וחברות ביטוח) שנמצאים בפיקוח רגולטורי קבוע. לעומת זאת, אג"ח שאין עבורן בטחונות אלא דירוג אשראי בלבד, אינן בהכרח בטוחות מספיק.
כלקח מן המשבר ביוון ובאירופה, הומלץ שלא להשקיע את כל האג"ח הממשלתיות באותה מדינה אלא לבצע פיזור מסוים בין ממשלות (מה שנותן בד"כ גם פיזור בין מטבעות). הסיכון קיים בעיקר כשאג"ח ממשלתיות נקובות במטבע, שהממשלה אינה מנפיקה אותו (כגון מדינות גוש האירו). עם זאת זה סביר להשקיע חלק נכבד באג"ח של הממשלה המקומית - במקרה שלנו, ממשלת ישראל.

מה המצב לפני יישום השיטה?

נכון לשנים 2008-14, רוב החוסכים נמצאים ב"מסלול כללי" שמחלק את תיק ההשקעות בין מספר סוגי השקעה, אך מבלי להתחשב בגיל החוסך ובמועד שבו יצטרך את הכסף. חוסכים מסוימים נמצאים במסלולים מיועדים שבחרו, מסלולים סולידיים יותר או מוטי מדד, מט"ח או מניות אבל אין קשר בין בחירת המסלול לגיל החוסך. בשנת 2012 החלו חלק מגופי הפנסיה לפתוח מסלולים לפי שנת פרישה מיועדת או בתמהיל משתנה עם הגיל, שמהווה יישום בפועל בהתנדבות של המודל, לדוגמא קרן הפנסיה מנורה-מבטחים, או שיטת המסלולים הפסיביים של הפניקס ואקסלנס, שמאפשרת גם שינוי אוטומטי של החלוקה בין הסלים עם הגיל. אולם שיטה זו דורשת הצטרפות ואיננה נעשית באופן אוטומטי כברירת מחדל.

מה עשה בעניין משרד האוצר?

משרד האוצר הצהיר בתחילת 2010 על כוונה לאמץ את המודל הצ'יליאני. בתאריך 6.7.10 משרד האוצר הפיץ טיוטת שניה של חוזר למודל הצ'יליאני, שדוחה בפועל את יישום השיטה בתהליך רב-שנתי עד 2016. עם זאת לא יצאה הנחיה מחייבת של האוצר בנושא.
ע"פ ידיעה שפורסמה ב-1.1.12, משרד האוצר עמד לאמץ את הצעת פורום החוסכים לפנסיה כפי שהוצגה לועדת טרכטנברג, לועדת הכספים של הכנסת ולמשרד האוצר, ולאמץ את המודל הצ'יליאני תוך הנפקת אג"ח מיועדות, במקום האג"ח המיועדות המונפקות כיום לקרנות הפנסיה בכל הגילאים. אולם ב-4.1.12 התקיימה מסיבת עיתונאים של שר האוצר שטייניץ והממונה על שוק ההון שריג, בה הצהירו על כוונה לאמץ את המודל באמצעות הקמת מסלולי ברירת מחדל לפי גיל החוסך, אולם ללא הנפקת אג"ח מיועדות, ללא כספי הפיצויים וללא קביעת מגבלות על שיעורי ההשקעה בנכסים מסוכנים כגון מניות.
למצגת המודל החכ"מ - משרד האוצר
שאלות נפוצות המודל החכ"מ - משרד האוצר 2012
לטיוטת תקנות המודל החכ"מ - 2012
לטיוטת חוזר המודל החכ"מ - 2012
ב-18.4.12 הודיע האוצר על דחיית יישום השיטה לשנת 2014. השנה התחילה והמודל טרם יושם. בינתיים, תיקי ההשקעות של גופי הפנסיה העלו את רמת הסיכון ושעורי ההשקעה במניות, עקב הריבית הנמוכה, כך שהסיכון לחוסכים המבוגרים עלה.יש לציין כי תקנות אלו מעולם לא נדונו בועדות הכנסת. ע"פ פרסומים, בגלל התנגדות ח"כ חיים כץ, שדרש לכלול במודל הנפקת אג"ח מיועדות.עם זאת, העיכוב מנע גם החלת המודל על ביטוחי המנהלים (למשל קרנות י'), שעבורם בכל מקרה לא מדובר בהנפקת אג"ח מיועדות.

בנובמבר 2014 פרסמה המפקחת על שוק ההון, דורית סלינגר, טיוטת חוזר שאמורה להחיל את המודל רק על עמיתים חדשים (כלומר על דור העתיד של החוסכים, וכאלו שעוברים או מצטרפים לקופה חדשה), ועדיין ללא הנפקה נוספת של אג"ח מיועדות. הצעד טוב כשלעצמו, אולם כמובן איננו מספיק. יש להניח שמתכונת זו נבחרה כיוון שהיא מאפשרת להחיל את המודל בחוזר ולא בתקנות, הדורשות אישור מהכנסת.
למכתב נלווה
לטיוטת חוזר

ומה עמדת הפורום בעניין?

הפורום תמך ותומך במודל הצ'יליאני, ובכך שהמודל יחול הן על כספי פיצויים והן על כספי תגמולים, אולם סבור שעל הממשלה לסייע בביצוע המסלולים לחוסכים המבוגרים - הרגישים לסיכון, בדרך של הנפקת אג"ח מיועדות בריבית מובטחת - 4% או 5% לשנה צמוד למדד, בשיעור גבוה יותר, בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל. בדרך זו, מסלולי החסכון לחוסכים מגיל 60 ואילך יהיו חשופים פחות לסיכונים של השקעה במניות או באג"ח קונצרניות לא מוגנות, וימשיכו לתת תשואה ריאלית סבירה.
אחת השאלות שעולות בהקשר זה, הוא מה תעשה המדינה עם הכספים שתגייס מהנפקת אג"ח מיועדות, וכיצד תממן את תשלומי החוב לפנסיונרים בעתיד. כיום כספים שמגויסים מהנפקת אג"ח נבלעים בתקציב המדינה, הופכים לחוב על קופת המדינה ובסוף מוחזרים ממיסים. על-פי הצעת הפורום, כספים אלו יושקעו בקרן השקעות, בדומה לקרן תמלוגי הגז, מתוך מגמה לייצר תשואה לאורך זמן, וכך החוב יהיה מגובה בנכסים, והמדינה תשלם רק הפרשי תשואה, אם וכאשר יהיו.
למכתבנו לשר האוצר 11.12.11
למכתבנו לראש המועצה הלאומית לכלכלה 1.4.12
יש להחיל את המודל על כל סוגי החסכון הפנסיוני הלא-מובטח: קופות גמל, קרנות פנסיה חדשות וביטוחי מנהלים (כולל קרנות י' של פוליסות משתתפות ברווחים).
לתגובת הפורום לטיוטת חוזר האוצר - דצמבר 2014


ערוץ 10, מוסף "אנליסט" 25.2.14 על סכנות אי יישום המודל בעידן הריבית הנמוכה

כיצד ישפיע המודל על שוק ההון?

נושא זה עלה בין היתר בעבודה של מרכז המחקר והמידע בכנסת בנושא המודל הצ'יליאני, ובתגובת הפורום לעבודה ( מרץ-אפריל 2013). יש הסבורים, כי הפעלת המודל תגרום להסטה של כספים של החוסכים המבוגרים מהשקעות במניות להשקעות סולידיות, וכיוון שמדובר בעשרות מיליארדי ש"ח, תגרום לירידות של שערי המניות בבורסה ועליה בשוק האג"ח. כמובן, השינוי בפועל תלוי במדיניות ההשקעה שיבחרו הגופים המוסדיים, אשר להם המנדט לקבוע כיצד ימומשו המסלולים. אבל כיוון שמהצד שני, חוסכים צעירים יוכלו לעבור לחשיפה מנייתית גבוהה, מעל 50%, וכיוון שרוב אוכלוסיית קרנות הפנסיה החדשות היא צעירה יחסית כי הקרנות נפתחו רק ב-1995, והקרנות הותיקות לא כלולות במודל, נראה לנו כי לא יהיה שינוי משמעותי בחלוקה הכוללת של הנכסים אלא רק חלוקה פנימית שתיווצר. בכל מקרה, השקעת כספי הפנסיה בשוק ההון נועדה לשרת את כספי הפנסיה, ולהיות מותאמת לצרכים שלהם.

אילו מסלולים יתקיימו בשיטה החדשה?

ע"פ טיוטת החוזר שהפיץ משרד האוצר בנובמבר 2014, יתקיימו ארבעה מסלולים:
1. לעמיתים עד גיל 50.
2. מסלול בני 50-60.
3. מסלול בני 60 ומעלה.
4. מסלול מקבלי קצבאות.
סיום סיווג העמיתים למסלולים אמור להתבצע עד 2016. עם זאת, כל עמית (למעט מקבל קצבה) יוכל לעבור גם למסלול אחר מזה שנקבע ע"פ גילו.

על אלו סוגים של חסכון יחול המודל החדש?

המודל יחול על רוב ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה החדשות וקופות הגמל הפעילות, אולם לא יחול על קרנות הפנסיה הותיקות, קופות גמל מרכזיות לקצבה, פנסיה תקציבית או פיצויים, קופות גמל לדמי מחלה, קרנות השתלמות, קופות גמל בניהול אישי, לחופשה או למטרה אחרת.

כתבות בנושא:
פורום החוסכים לפנסיה: לאמץ את המודל הצ'יליאני (עדיף 22.8.11)
אחריות הממשלה לחיסכון הפנסיוני והקטנת החשיפה לטלטלות שוק ההון (עבודה שחורה 20.12.11)
האוצר: מבוגרים יקבלו הבטחת תשואה לפנסיה, צעירים - לא (TheMarker 1.1.12)
חכ"מים גדולים (כלכליסט 5.1.12)
המוסדיים לחצו - יישום המודל הצ'יליאני להפחתת סיכונים בפנסיה נדחה ל-2014 (TheMarker 18.4.12)
ח"כ כץ לא היה מרוצה מהמודל הצ'יליאני והביא לדחייתו בשנה (כלכליסט 19.4.12)
סלינגר משיקה מחדש המודל הצ'יליאני: מדיניות השקעות בפנסיה לפי גיל (TheMarker 5.11.14)
חיסכון לפי גיל: האם הפעם זה יצליח? (Ynet 6.11.14)